Sunday, 01/11/2020 - 02:46|
Chào mừng quý Thầy Cô và các bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Trãi
Phương án tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2017
Phương án tài chính và quyền                 tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2017

Phương án tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2017

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                               

              Số :01 / PA-THCS.NT                          CamAn Bắc, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

 

Phương án tài chính và quyền tự chủ,

tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2017 

----------------------         

      

         Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

         Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

         Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hoà Quy định  mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dực thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

         Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-PGDĐT Cam Lâm ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc giao kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách;giao thu,chi học phí năm 2017;

 

        Trường THCS Nguyễn Trãi lập phương án tài chính năm 2017 như sau:

        I. Phân loại trường:

         Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chi hoat động:

        Thuộc loại đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp đảm bảo một phần chi hoạt động

        II. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế:

        1. Tổ chức bộ máy

        - Hạng trường: 3

        - Lãnh đạo: 2 người

        - Các bộ phận: 4 tổ

        - Số học sinh: 384 học sinh (trong đó học sinh dân tộc 1 học sinh)

        - Số lớp: 14 lớp

        2. Tổng số lao động.

        - Biên chế huyện giao:             35 người

        - Biên chế hiện có:                   35 người

        - Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP được duyệt: 05 người

 

        3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

+ Hiệu trưởng:  01 người, công việc được giao: Công tác quản lý trường học.

+ Phó Hiệu trưởng: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác chuyên môn  trường.

+ Giáo viên:  27 người, công việc được giao: Trực tiếp giảng dạy lớp.

+ Tổng phụ trách: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác Đội Thiếu niên Tiền phong HCM của trường.

+ Thư viện: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác Thư viện của trường.

+ Kế toán: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác tài chính của trường.

+ Văn thư: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của trường.

+ Thiết bị: 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác Thiết bị - kiêm thủ quỹ của trường.

+ Y tế : 01 người, công việc được giao: Phụ trách công tác Y tế trường học.

+ Hợp đồng 68: 05 người, công việc được giao:

   . 03 người làm công tác Bảo vệ  

   . 02 người làm công tác Phục vụ.

        III. Dự toán thu năm 2017

        1. Thu từ ngân sách nhà nước cấp

        a. Chuyển nguồn năm 2016 sang 2017:           26.000.000đ

        b. Dự toán giao thường xuyên năm 2017:   3.595.722.000đ

        c. Dự toán giao không thường xuyên năm 2017:   2.070.000đ

        Cộng:                                                          3.623.792.000đ    

        2. Thu từ học phí:

        a. Số dư năm trước chuyển sang:                     92.670.211đ

        b. Thu năm 2017:                                             86.400.000đ

        Cộng:                                                             179.070.211đ

        *Thuyết minh thu năm 2017 chi tiết:

        - Định mức thu:25.000đ/ tháng

        - Số học sinh 384 x 25.000đ x 9 tháng=        86.400.000đ

       

        IV. Dự toán chi năm 2017:

        1. Dự toán chi thường xuyên năm 2017: (đính kèm thuyết minh dự toán)

             - Mục 6000 ( tiền lương) bao gồm nâng lương TX        1.811.541.000đồng

             - Mục 6050 ( tiền công)                                                  133.584.000đồng

             - Mục 6100 (phụ cấp lương)                                              802.006.000đồng

             -Mục 6150 (Học bổng ưu tú)                                           2.700.000 đồng

             - Mục 6250 ( phúc lợi tập thể)                                               3.000.000đồng

             - Mục 6300 ( các khoản đóng góp)                                532.377.000đồng

             - Mục 6200 ( tiền thưởng)                                              14.000.000đồng

             - Mục  6500 ( dịch vụ công cộng)                                    30.000.000đồng

             - Mục 6550 ( vật tư văn phòng)                                       28.000.000đồng

             - Mục 6600 ( thông tin, tuyên truyền, liên lạc)                   16.000.000đồng

             - Mục 6700 ( công tác phí)                                             23.000.000đồng

             - Mục 6750 ( chi thuê mướn)                                           10.000.000đồng

             - Mục 6900 ( sửa chữa)                                                    24.746.000đồng

             - Mục 7000 ( nghiệp vụ chuyên môn)                              35.032.000đồng

             - Mục 7750 ( chi khác)                                                     74.636.000đồng

             - Mục 9050 (Mua sắm tài sản)                                            55.100.000đồng

 

             Cộng kinh phí thường xuyên:                                             3.595.722.000đ    

       2. Nguồn kinh phí không tự chủ:

        Chi học bổng học sinh dân tộc:                                                  2.070.000đồng

       3. Chi từ nguồn học phí: (đính kèm thuyết minh)

       Kinh phí năm trước chuyển sang:   92.670.211đồng

       Kế hoạch thu năm 2017 là:             86.400.000đồng

       40% cải cách tiền lương: 36.317.840đ trong đó:

              + 40% cải cách tiền lương năm 2016:   1.757.840

              + 40% cải cách tiền lương năm 2017: 34.560.000

        

      Còn lại 60% để lại chi tại đơn vị là: 142.752.371đồng, chi tiết

             - Mục 6000 (lương)                                                             36.317.840đồng

             - Mục 6550 ( vật tư văn phòng)                                       31.477.000đồng

             - Mục 6600 ( thông tin, tuyên truyền, liên lạc)                    10.000.000đồng

             - Mục 6750 ( chi thuê mướn)                                           14.000.000đồng

             - Mục 6900 ( sửa chữa)                                                    10.000.000đồng

             - Mục 7000 ( nghiệp vụ chuyên môn)                              20.175.371đồng

             - Mục 7750 ( chi khác)                                                     25.000.000đồng

             -Mục 9050 ( mua sắm tài sản)                                       32.100.000 đồng

                

       Nguồn học phí được sử dụng năm 2017 là: 179.070.211đồng

    Trên đây là phương án tài chính năm 2017 của trường THCS Nguyễn Trãi 

 Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm thẩm định phê duyệt./.

 

        Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

        - Phòng GD &ĐT;

        - Kho bạc NN;

        - Lưu: VT, KT(3.b)

          

                                                                            Dương Trọng Thu

 

 

                                                                                       


Danh mục:

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 28
Tháng 11 : 1
Năm 2020 : 20.555